Our Brides

Dr. Simran Sahi Mann 

 

 

Sudharma Rana

 

 

Mannat Sandhu Anand 

 

 

Tarandeep Kaur 

 

 

Jagdeep Kaur Gill

 

 

 

Monika Kohli Khanna 

 

 

Livpreet Malhi

 

 

Gagandeep Chandi

 

 

 Milanpreet Kaur

 

 

 Tanya Manocha 

 

 

Shivani Sandhu

 

 

Simran