Our Brides

Dr. Simran Sahi Mann 
 
 
Sudharma Rana
 
 
Mannat Sandhu Anand 
 
 
Tarandeep Kaur 
 
 
Jagdeep Kaur Gill
 
 
 
Monika Kohli Khanna 
 
 
Livpreet Malhi
 
 
Gagandeep Chandi
 
 
 Milanpreet Kaur
 
 
 Tanya Manocha 
 
 
Shivani Sandhu
 
 
Simran
 
 
  Srishti Bhasin
 
 
Pallavi Jain
 
 
Rubeka Sood